Semalt: Troýan atlaryndan nädip dynmaly

Adamlaryň “Troýan aty” ýa-da “Troýan aty” diýip atlandyrýan zady, ulanyjyny göçürip almak üçin aldawly bir zat ýaly bolup görünýän zyýanly programma üpjünçiligi. Mediýa pleýer, e-poçta birikdirilen faýl, web sahypasy ýa-da smartfon üçin programma görnüşini alyp biler. Ulanyjylar maglumatlary açmak üçin ýeterlik derejede ynandyryjy bolup bilerler, netijede zyýanly programma üpjünçiligini gurýarlar. Troýanlar faýl görnüşini alyp bilerler. Surat faýllary, ofis resminamalary, ses faýllary ýa-da onlaýn oýunlar hökmünde maskarad edip bilerler.

Julia Vashneva, ýokary derejeli müşderi üstünlik Semalt , Truva atlary we virüslerin ýa-da gurçuklaryň arasynda iki tapawutlandyryş bardygyny belleýär. Troýanlar üçin özlerini köpeltmek ýa-da wiruslar ýa-da gurçuklar ýaly özbaşdak ýaýramak mümkinçiligi ýok. Ikinjiden, wiruslar we gurçuklar tötänleýin ýa-da hoşniýetli bolsa, olary döredijiler zyýanly niýet bilen çykyş edýärler.

Troýanlar näme edýär

Aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, Troýanlar dürli görnüşleri alyp bilerler we kompýuterde islendik zady etmäge ukyply kodlary bar. Ulanyjy haçan kompýuter täzeden açsa, başlamak üçin döredildi. Gurlandan soň, uzakdaky ulanyja, adatça kiber jenaýatçylara, kompýuteriň gözegçiligini berýän ulgama arka giriş döredýär. Eýesiniň gulplanmagyna sebäp bolup biler. Bu hereketleriň hemmesi sessiz we gizlin işleýär. Hatda ulanyjynyň habary bolmazdan işleýän antiwirus programmasyny öçürip bilerler.

Bar bolan Troýanlaryň käbiri, klawiaturadaky ulanyjylaryň işine üns berýän, internetiň ulanylyşyna gözegçilik edýän we şahsy maglumatlary ýygnaýan içaly programma üpjünçiligi hökmünde işleýän açar blogçylary gurýar. Beýlekiler, kompýuterleri hakerler tarapyndan dolandyrylýan beýleki zombi kompýuterleri bilen birleşdirýän botnet programma üpjünçiligini gurmaga rugsat berýär. Botnetleriň köp maksatly aýratynlyklary bar. Web sahypasynda päsgelçilik döretmek, spam e-poçta döretmek, şifrlemek ýa-da giriş şahsyýet maglumatlaryny we parollary ogurlamak üçin DDoS (Hyzmatyň paýlanan inkär edilmegi) hüjümlerini amala aşyryp bilerler.

“Troýan” gurnamalary üçin iň köp ýaýran serişde, göçürip almak arkaly. Näme bolýar, hakerler ulanyjy awtomatiki gireninde zyýanly programma üpjünçiligini göçürip almak üçin web sahypasynyň koduny üýtgedýärler. Ulanyjynyň hasabynda Troýany göçürip alanda programma üpjünçiligini üýtgetmek hukugy bar bolsa, awtomatiki usulda özüni gurar.

Üçünji tarap programma dükanlary hakerleriň Troýany gizleýän umumy ýerleri bolup hyzmat edýär. Jübi goşundylarynyň arzan wersiýalaryny hödürleýän söwdagärlere meňzeýärler. Programmany göçürip almazdan ozal, ulanyjylar programma üpjünçiliginiň talap edýän resminamalaryny we rugsatlaryny gözden geçirmeli. Alma önümleri, eýesi enjamyny "bozmasa", ähtimal howpsuzdyr.

Troýanlary tapmak gaty kyn. Kimdir biri öz ulgamynda barlygyna şübhelenýän bolsa, kibernetik jenaýat gözegçiligindedigi güman edilýän serwerler bilen haýsydyr bir aragatnaşyk gözleýän mahaly ulgam bilen baglanyşykly ähli traffigi seljerýän "paket mergenini" ulanmalydyr. Şeýle-de bolsa, Troýandan dynmak üçin ýeterlik derejede antiwirus programmalary bar.

Troýan ýokançlygynyň öňüni almak

Ilki bilen, diňe seýrek ýagdaýlarda doly administratiw hukuklaryny ulanmak üçin ulanyjy hasabyny düzüň. Şeýle hem, programma üpjünçiligini gurmak ýa-da täzelemek hukugyny çäklendirmeli. Programmalary üýtgedip bilmeýänligi sebäpli, internete degişli beýleki işler üçin çäkli hasaplary ulanyň.

Ikinjiden, diwar diwarlarynyň ähli öý ulgamlary üçin işjeň bolmagyna göz ýetiriň. Operasiýa ulgamlarynyň köpüsinde gorag diwarlary we simsiz marşrutizatorlar bar. Netijede, yzygiderli gözden geçirýän berk antiwirus programma üpjünçiligi ýokanç keselleriň öňüni almaga kömek edýär. Elmydama yzygiderli täzeläň.

mass gmail